About Me

16 sı ve Sonrasında Görünen Hava!
Bu yıl da biterken...
23 Aralık soğuk ve kar
Sevgili günlük...
Yonverter: Youtube'u Eğlenceye Dönüştürün!
Sinan Meydan'dan İki Kitap Daha
Genelimize Hitap Ediyor!
Dağlardaki Çocuklarımızdan!
World of Warcraft: Mists of Pandaria
TÜRKİYE’DE SPOR VE SPORCU

Last Posts

Hoşgeldiniz
EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
TÜRK EDEBİYATI'NDA "GAZEL"
CAHİT SITKI TARANCI
ATİLLA İLHAN

Archive

2011 (10)
 April (10)

Popular Posts

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1
DİVAN EDEBİYATI ÖLÇME DEĞERLENDİRME TESTİ
YAHYA KEMAL BEYATLI
ORHAN VELİ

Comments

İbrahim YILDIRIM: Sevgili kardeşim, bilgiyi payl...
İbrahim YILDIRIM: Sevgili kardeşim, bilgiyi payl...
Murat: Slm siteniz çok güzel olmuş ba...

Search


HALK EDEBİYATI KAYNAKLARI :

1) Kaynaklar (Mehmet AÇA) 2) Araştırmaların Tarihi (M. Öcal OĞUZ) 3) Araştırma Yöntemleri (Metin EKİCİ ) 4) Anonim Halk Edebiyatı (Mehmet AÇA - A. Müge ERCAN) 5) Aşık Edebiyatı (Dilaver DÜZGÜN) 6) Tekke – Tasavvuf Edebiyatı (R . Bahar AKARPINAR – M. ARSLAN) 7) Halk Şiirinde Tür ve Şekil (Mehmet AÇA) 8) Gelenekten Geleceğe Halk Edebiyatı (Gülin Ö. EKER )

YENİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI :

1) ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1991), Bütün Şiirleri 1, İstanbul: Dergah Yayınları 2) AKAY, Hasan (1998), Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul: Kitabevi. 3) AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah 4) AKTAŞ, Şerif (1996), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Ankara: Akçağ Yayınları 5) ALANGU, Tahir (1959), Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman I, İstanbul: İstanbul Matbaası. 6) AKTAŞ, Şerif (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım (Kompozisyon Sanatı), Ankara: Akçağ Yayınları 7) AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimat’ta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. 8) ÇETİN, Nurullah (2007), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Öncü Kitap 9) ENGİNÜN, İnci (2002), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergah Yayınları 10) ENGİNÜN, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923), İstanbul: Dergah Yayınları 11) KAPLAN, Mehmet (1997), Hikâye Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları 12) KIYMAZ, Ahmet (2000), Romanda Millî Mücadele (1918-1928 Arası), Ankara: Akçağ Yayınları

DİVAN EDEBİYATI KAYNAKLARI :

1) AKALIN, L. Sami (1966), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Varlık Yayınevi. 2) BANARLI, Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları. 3) BAYRAKTUTAN, Lütfi (1998), Edebi Sanatlar: Açıklamalar ve Örnekler, Balıkesir: Akademi Yayınları. 4) BELVİRANLI, Ali Kemal (1965), Aruz ve Ahenk, İstanbul: Selçuk Yayınları. 5) CENGİZ, Halil Erdoğan (1967), Açıklamalı-Notlu Divan Şiiri Antolojisi, Ankara: Başnur Matbaası 6) ÇALIŞKAN, Adem (1992), Fuzûlî'nin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 7) KURNAZ, Cemal (1997), Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları. 8) MACİT, Muhsin (1996), Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Ankara: Akçağ Yayınları 9) OKTAY, Ahmet (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara: Akçağ Yayınları.

27 Apr 2011

1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?

A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.

C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.

D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.

E) Nazım birimi beyittir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Divan nesrinde cümleler uzun, dil ağırdır.

B) Divan şiirinde redife yer verilmez, genellikle yarım uyak kullanılır.

C) Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelerden "maz­munlardan" yararlanılır.

D) Divan edebiyatında düz yazıya "inşa" denir.

E) Divan nesrinde "seci" denen düz yazı uyağı kullanılmıştır.3. * Genellikle sevgi, güzellik, aşk konularında yazılır.

     * İlk beytine matla, son beytine makta denir.

     * Uyaklanışı aa / ba / ca ... şeklindedir.

     * En az 5, en çok 15 beyitten oluşur.

      Yukarıda tanıtılan divan edebiyatı nazım biçi­mi aşağıdakilerden hangisidir?


      A) Gazel    B) Kaside   C) Mesnevi    D) Kıt’a     E) Müstezat


4. *Din ve devlet büyüklerini öven şiirlerdir.

    *En önemli temsilcisi 17. yy.da Nef'î 'dir.

    *En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.

     Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşa­ğıdakilerden hangisidir?


     A) Mesnevi    B) Müstezat   C) Gazel     D) Kaside    E) Kıt'a


5.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı na­zım biçimlerinden biri değildir?

     A) Gazel     B) Kaside      C) Kıt’a     D) Şarkı      E) Türkü


6.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı şair­lerinden biri değildir?

    A) Ali Şir Nevayi     B) Aşık Paşa    C) Ahmedi     D) Sinan Paşa      E) Süleyman Çelebi


7.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı na­zım biçimlerinden biridir?

   A) Koşma     B) Sathiye     C) Devriye    D) Mesnevi      E) Semai


8. *13. yy.da yaşamıştır.

    *Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir.

    *Şiirlerini temiz bir Türkçeyle ve sanatlı bir üs­lupla yazmıştır.

     Yukarıda sözü edilen divan şairimiz aşağıda­kilerden hangisidir?


     A) Hoca Dehhani      B) Ahmedi      C) Âşık Paşa     D) Mevlâna     E) Ali Şir Nevayi


9.Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beyti olabilir?


     A) Zülfün ki izârında ider cilveler ey dost

          Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl u per ey dost


     B) Bakî çemende hayli perişan imiş varak

          Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan


     C) Gel varma otağına rakibin ki bilürsin

          İt olduğu yire melek itmez güzer ey dost


     D) Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsin
          Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile


      E) Sahn-ı çemende durma salınsın sabâ ile
           Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan


10. 16. yy.da yaşamış divan edebiyatı büyük şairle­rindendir. Lirik şiirde öncüdür. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça,           Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir.

       Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?


       A) Baki     B) Şeyhi     C) Nef'î     D)Fuzûli      E) Nedim


11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


      A) Beş mesneviden oluşan eserlere "hamse" de­nir.

      B) Tezkire, divan edebiyatında bilinen kişilerin yaşam öykülerinden söz eden eserlerdir.

      C) Şehrengiz, bir kentin güzelliklerini anlatan eserlerdir.

      D) Siyer, bilmecelerin sorulduğu yapıtlardır.

      E) Peygamberlerle ilgili hikâyeleri içeren yapıtların genel adı "Kısas-ı enbiya"dır.


12. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının 16. yy.daki temsilcileri birlikte verilmiştir?


      A) Ali Şir Nevayi - Ahmedi - Sinan Paşa

      B) Nef'î - Baki - Fuzûli

      C) Sinan Paşa - Baki - Katip Çelebi

      D) Bağdatlı Ruhi - Fuzûli - Katip Çelebi

      E) Nedim - Şeyh Galip - Fuzûli


13. *Sadece dört dizelik bir bentle kurulan nazım biçimidir.

      *Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.

      *En büyük ustası Ömer Hayyam'dır.

       Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşa­ğıdakilerden hangisidir?


      A) Mesnevi     B) Şarkı     C) Rubai     D) Tahmis     E) Murabba


14. Aşağıdakilerden hangisi bendlerle oluşturulan nazım biçimlerinden biri değildir?


     A) Musammat      B) Şarkı      C) Tuyuğ     D) Rubai      E) Müstezat


15. *15. yy. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir.

       *Anadolu dışında Türkçe yazan ilk şairdir.

       *Edebiyatımızın ilk şuara tezkiresi Mecalisü'n Nefais'i yazmıştır.

        Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


        A) Süleyman Çelebi

        B) Sinan Paşa

        C) Mercimek Ahmet

        D) Ali Şir Nevayi

        E) Şeyhi


16. 17. yy. kaside ustasıdır. Övgü ve yergi şairi olarak tanınır. Aşırı abartmalarda bulunmuştur. Hicivleri­ni "Siham-ı Kaza" adlı eserinde toplamıştır.

       Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?


     A) Nâbi      B) Katip Çelebi      C) Nef'î     D) Baki        E) Fuzûli


17. I. Divan edebiyatında nesir, sade ve süslü olmak üzere iki bölümde incelenir.

      II.Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi denir.

     III.Divan edebiyatında nesirlerin toplandığı eserlere "hamse" denir.

     IV.Divan edebiyatında nesirde "seci" denilen iç uyaklar kullanılır.

     Divan nesriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


     A) II. ve IV.

     B) II. ve III.

     C) I. ve III.

     D)I. ve IV.

     E) I. ve II.


18. *18. yy.da yaşamıştır.

       *Mahallileşme akımının temsilcilerindendir.

       *Hep din dışı konularda yazmıştır.

       *Şarkı türünü divan edebiyatına kazandırmış­tır.

        Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?


       A) Şeyh Galib       B) Kâtip Çelebi     C) Nedim       D) Nef'î        E) Evliya Çelebi
CEVAP ANAHTARI : 1.D  2.B  3.A  4.D  5.E  6.D  7.D  8.A  9.A  10.D  11.D  12.D  13.C  14.E  15.D  16.C  17.A  18.CComments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: